foto

BOOKING

PRIJZEN / ONLINE BOEKEN

Algemene Voorwaarden

voor hotelaccomodatie in Sporthotel & Resort Grafenwald - Daun / Vulkaneifel

I. Toepassingsgebied, privacybeleid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de hoteleigenaar en de klant gesloten overeenkomsten voor het ter beschikking stellen van hotelkamers in het Sporthotel & Resort Grafenwald voor accommodatie, alsmede op alle andere daarmee samenhangende diensten en leveringen (hierna gezamenlijk te noemen "diensten"), voor zover het reisovereenkomstenrecht in de zin van §§ 651a e.v. BGB niet van toepassing is.

2.Voor de onder- of doorverhuur van kamers, evenals voor het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie, is voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij van sectie §540, par. 1, lid 2 van het BGB wordt afgezien.

3. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk overeengekomen werd.

4. Klanten in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers in de zin van §§  13, 14 BGB. De hotelhouder is Ferienpark Daun GmbH & Co.KG Vulkaneifel (hierna ook "Hotel" genoemd).

5. Neem kennis van onze informatie over gegevensbescherming in ons privacybeleid dat te vinden is aan het einde van deze Algemene Voorwaarden of via de volgende link
https://www.sporthotel-grafenwald.de/footer-menu/allgemein/datenschutz.html bereikbaar is. 

II. Afsluiten van de overeenkomst, verjaring

1. De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de boekingsaanvraag van de klant door het hotel. Indien het hotel een bindend aanbod doet aan de klant, komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding van dit aanbod door de klant. In beide gevallen staat het het hotel vrij de contractuele overeenkomst in tekstvorm te bevestigen.

2. Indien de klant niet zelf de gast is, is de klant niettemin hoofdelijk aansprakelijk voor alle aanspraken van het hotel op de gast, ook indien de gast zonder medeweten van de klant gebruik heeft gemaakt van diensten, diensten heeft laten uitvoeren of contractueel overeengekomen voorschriften heeft overtreden. Indien de klant een tussenpersoon of organisator inschakelt, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing op de vorderingen van het hotel op de tussenpersoon of organisator.

3. Alle vorderingen van de klant of de derde op het hotel verjaren na één jaar, tenzij de wettelijke verjaringstermijn korter is.

4. Schadeclaims tegen het hotel verjaren, onafhankelijk van de kennisgeving, uiterlijk na 5 jaar. Deze verkorting van de verjaringstermijn geldt niet voor aanspraken op grond van opzet of grove schuld van het hotel, alsmede voor aan het hotel toe te rekenen lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid of aan het hotel toe te rekenen overlijden.

III. Diensten, prijzen, betalingen, compensatie

1. Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamer voor de klant beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te leveren.

2. De klant is verplicht de overeengekomen prijs van het hotel of de gebruikelijke prijs van het hotel te betalen voor de terbeschikkingstelling van de kamers en voor alle andere gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten van het hotel die door de klant aan derden worden verstrekt.

3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Indien de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en het verblijf meer dan 4 maanden bedraagt en de door het hotel algemeen gerekende prijs voor deze diensten wijzigt, wordt de contractueel overeengekomen prijs met maximaal 8% aangepast.  Niet inbegrepen zijn lokale belastingen, die naar het desbetreffende gemeentelijke recht door de gast zelf zullen moeten worden betaald, zoals toeristenbelasting.

4. Het hotel kan zijn goedkeuring voor een door de klant gewenste latere vermindering van het aantal geboekte kamers, de diensten van het hotel of de lengte van het verblijf van de klant afhankelijk maken van een verhoging van de prijs voor de kamers en/of andere diensten van het hotel.

5. Hotelrekeningen zonder vervaldatum dienen binnen tien dagen na ontvangst van de rekening zonder aftrek te worden betaald. Het hotel heeft op elk moment het recht de opgebouwde vorderingen vervallen te verklaren en onmiddellijke betaling te eisen. Bij wanbetaling heeft het hotel het recht om de actuele wettelijke verwijlinteresten van 9 procent boven de basisrente in rekening te brengen of, bij rechtshandelingen waarbij een consument is betrokken, tegen 5 procent boven de basisrente. Bovendien kan het hotel in geval van verzuim een vergoeding van € 5,- per aanmaningsbrief eisen. Het hotel behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te bewijzen en te eisen.

6. Het hotel is gerechtigd een passende vooruitbetaling of borg te eisen bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. De hoogte van de vooruitbetaling en de betalingstermijn kunnen in de overeenkomst schriftelijk worden overeengekomen.

7. In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de klant met de betaling achterstallig is of de termijn van het contract wordt verlengd, heeft het hotel het recht om ook na het sluiten van de overeenkomst een verhoging van de overeengekomen vooruitbetaling of borg te eisen tot de volledige overeengekomen vergoeding.

8. De klant kan alleen een ontegenzeglijke of rechtsgeldige vordering met een vordering van het hotel verrekenen of verminderen. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van het retentierecht.

IV. Herroeping door de klant, annulering, no show

1. Indien er tussen het hotel en de klant een termijn voor een kosteloze annulering van de overeenkomst is overeengekomen, kan de klant tot het einde van die termijn de overeenkomst annuleren, zonder dat daarbij betalings- of schadeclaims door het hotel geïnitieerd worden. Het herroepingsrecht van de klant vervalt, als hij niet voor het einde van de overeengekomen termijn zijn recht om de overeenkomst te herroepen tegenover het hotel heeft uitgeoefend.

2. Indien de klant op het moment van de boeking heeft gekozen voor een tarief zonder herroepingsrecht (d.w.z. zonder de mogelijkheid van wijziging of annulering) en ermee heeft ingestemd dat de volledige prijs van het verblijf (bijv. van de creditcard) zal worden gevorderd, is geen herroeping mogelijk en wordt dit bedrag niet terugbetaald, tenzij de voorwaarden voor een wettelijk geregeld, verplicht herroepingsrecht bestaan.

3. Het hotel geeft de klant ook het recht om zich te allen tijde tegen betaling uit de overeenkomst terug te trekken. De volgende bepalingen zijn van toepassing:

4. Het hotel heeft recht op een redelijke vergoeding. Het hotel heeft de keuze om een vaste vergoeding van de gast te eisen in plaats van een specifiek berekende vergoeding. Het vaste tarief bedraagt 90% van de contractueel overeengekomen prijs voor overnachtingen met of zonder ontbijt, 70% van de contractueel overeengekomen prijs voor overnachtingen met halfpension en 60% van de contractueel overeengekomen prijs voor overnachtingen met volpension. Bovenstaande bepaling houdt rekening met de aftrek van bespaarde kosten. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de hierboven vermelde schade zich niet of niet voor het aangegeven bedrag heeft voorgedaan.

5. Indien het hotel de vergoeding specifiek berekent, zal het bedrag van de vergoeding niet hoger zijn dan de contractueel overeengekomen prijs voor de door het hotel te verlenen dienst, verminderd met de waarde van de door het hotel bespaarde kosten en hetgeen het hotel door ander gebruik van de hoteldiensten verkrijgt.

6. De bovenstaande vergoedingsregels zijn van overeenkomstige toepassing indien de gast geen gebruik maakt van de geboekte kamer of de geboekte diensten, zonder ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen (no show).

V. Annulering door het hotel

1. Indien de klant binnen een bepaalde termijn schriftelijk heeft ingestemd met een gratis herroepingsrecht, heeft het hotel eveneens het recht om zich tijdens deze periode kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken, indien verzoeken van andere klanten voor de contractueel geboekte kamers worden ontvangen en de klant op verzoek van het hotel geen afstand doet van zijn herroepingsrecht.

2. Indien een overeengekomen vooruitbetaling of een op grond van artikel 3 lid 6 of 7 gevraagde vooruitbetaling ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet wordt voldaan, heeft het hotel eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Verder heeft het hotel recht om wegens een gerechtvaardigde reden de overeenkomst te annuleren, in het bijzonder indien
i. overmacht of andere omstandigheden buiten het hotel om de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken;
ii. kamers  geboekt werden met misleidende of valse opgave van belangrijke feiten (bijv. over de persoon van de klant of over het doel);
iii. het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de kamers of andere diensten de goede bedrijfsvoering, de veiligheid of het imago van het hotel in gevaar kan brengen, zonder dat dit aan de controle of organisatie van het hotel kan worden toegeschreven;
iv. er sprake is van een inbreuk op artikel 1, lid 2,
v. in alle gevallen bij wet geregeld.

4. In geval van gerechtvaardigde annulering door het hotel heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

VI. Beschikbaarheid, overdracht en teruggave van de kamer

1. De klant verwerft geen enkele aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers.

2. Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15:00 op de overeengekomen dag van aankomst. De geboekte vakantiewoningen/appartementen staan op zijn vroegst vanaf 17:00 op de overeengekomen dag van aankomst ter beschikking van de klant. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

3. Op de afgesproken dag van vertrek moeten de kamers om uiterlijk 11:00 verlaten zijn en beschikbaar zijn gesteld aan het hotel. Daarna kan het hotel in geval van vertraagde ontruiming van de kamer/vakantiewoning of appartement voor het gebruik ervan buiten de overeenkomst 50% van het huidige geldige dagtarief in rekening brengen tot 18:00, daarna 100% vanaf 18:00. Contractuele claims van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of veel minder aanspraak kan maken op de gebruiksvergoeding. Bovendien behoudt het hotel zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te eisen.

VII. Aansprakelijkheid van het hotel

1. Het hotel is als goede ondernemer aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Het hotel is in principe alleen aansprakelijk voor alle wettelijke en contractuele claims in het geval van opzettelijk of grovelijk nalatig gedrag. Uitzonderlijk is het hotel aansprakelijk voor lichte nalatigheid in het geval van schade die het resultaat is van de schending van essentiële contractuele verplichtingen of als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid. In het geval van schade die het resultaat is van de schending van essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn op dezelfde manier van toepassing op een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Indien er storingen of gebreken bij de uitvoering van het hotel optreden, zal het hotel bij kennisgevin ervan of door een tijdige klacht van de klant zich inspannen om corrigerende maatregelen te nemen. De klant is verplicht om alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de overlast op te heffen en eventuele schade tot een minimum te beperken, alsmede om het hotel onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle overlast en/of schade.

2. Het hotel is ten opzichte van de klant aansprakelijk voor voorwerpen die worden meegebracht  overeenkomstig de wettelijke bepalingen van §§ 701 e.v. BGB tot een maximale waarde van € 3.500,-.

3. Voor geld, effecten en kostbaarheden vervangt het bedrag van € 800 het bedrag van € 3.500. Bewaring in de kluis van het hotel of een kluisje op de kamer wordt in principe aanbevolen. De bovenstaande par. 1 lid 2 tot 5 is van toepassing op de verdere aansprakelijkheid van het hotel.

4. Als de klant een parkeerplaats in de garage van het hotel of op de parkeerplaats van het hotel, zelfs tegen een vergoeding, ter beschikking wordt gesteld, komt daardoor geen bewaarnemingsovereenkomst tot stand. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geparkeerde voertuigen op het hotelterrein en de inhoud daarvan, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van het hotel. Dit geldt ook voor de ondergeschikten van het hotel. Het bepaalde in par. 1 lid 2 tot 5 is eveneens van toepassing.

5. Wekdiensten worden door het hotel met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Ook berichten, post en pakketten voor klanten worden met de grootste zorg behandeld. Het hotel voert de bezorging en opslag (telkens in het hotel) en - indien gewenst - tegen betaling de naverzending daarvan uit. Het bepaalde in par. 1 lid 2 tot 5 is eveneens van toepassing.

6. Sport- en zwembadvoorzieningen in het hotel worden door de klant op eigen risico gebruikt.

VIII. Slotbepalingen

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, aanvaarding van de aanvraag of deze Algemene Voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te gebeuren. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn niet geldig.

2. Plaats van uitvoering en betaling is de maatschappelijke zetel van het hotel.

3. De exclusief bevoegde rechtbank is de Handelsrechtbank van Keulen. Voor zover een contractant voldoet aan de eisen van § 38 paragraaf 2 van het ZPO (Duitse wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en geen woonplaats in het land heeft, geldt als jurisdictie de maatschappelijke zetel van het hotel.

4. Enkel het Duitse recht is van toepassing.

5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Verder zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

Updated: Juli 2018

Download (PDF):

Algemene Voorwaarden voor hotelaccomodatie
in Sporthotel & Resort Grafenwald - Daun / Vulkaneifel

 

Algemene Voorwaarden

Pakketreizen Sporthotel & Resort Grafenwald - Daun / Vulkaneifel

I. Toepassingsgebied, privacybeleid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de hoteleigenaar en de klant gesloten overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling van hotelkamers in het Sporthotel & Resort Grafenwald voor accommodatie, en ook op alle andere daarmee samenhangende diensten en leveringen (hierna samen aangeduid als "de Reisdienst"), voor zover het reisrecht in de zin van §§ Art. 651a e.v. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) van toepassing is (bijv. in geval van een pakketreis, in geval van bemiddeling van daarmee samenhangende Reisdiensten).

2. Voor de onder- of doorverhuur van kamers, evenals voor het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie, is voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij van sectie §540, §1, paragraaf 2 van het BGB wordt afgezien, indien de klant geen consument is.

3. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk overeengekomen werd.

4. Klanten in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers in de zin van §§  13, 14 BGB. De hotelhouder is Ferienpark Daun GmbH & Co.KG Vulkaneifel (hierna ook "Hotel" genoemd).

5. Neem kennis van onze informatie over gegevensbescherming in ons privacybeleid dat te vinden is aan het einde van deze Algemene Voorwaarden of via de volgende link https://www.sporthotel-grafenwald.de/footer-menu/allgemein/datenschutz.html.

 

II. Afsluiten van de overeenkomst, verjaring

1. De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de boekingsaanvraag van de klant door het hotel. Indien het hotel een bindend aanbod doet aan de klant, komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding van dit aanbod door de klant. In beide gevallen bevestigt het hotel de contractuele overeenkomst.

2. Indien de klant niet zelf de gast is, is de klant niettemin hoofdelijk aansprakelijk voor alle aanspraken van het hotel op de gast, ook indien de gast zonder medeweten van de klant gebruik heeft gemaakt van diensten, diensten heeft laten uitvoeren of contractueel overeengekomen voorschriften heeft overtreden. Indien de klant een tussenpersoon of organisator inschakelt, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing op de vorderingen van het hotel op de tussenpersoon of organisator.

3. Schadeclaims tegen het hotel verjaren, onafhankelijk van de kennisgeving, uiterlijk na 5 jaar. Deze verkorting van de verjaringstermijn geldt niet voor aanspraken op grond van opzet of grove schuld van het hotel, alsmede voor aan het hotel toe te rekenen lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid of aan het hotel toe te rekenen overlijden.

III. Diensten, prijzen, betalingen, compensatie

1. Het hotel is verplicht de door de klant geboekte kamer voor de klant beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te leveren.

2. De klant is verplicht de overeengekomen prijs van het hotel of de gebruikelijke prijs van het hotel te betalen voor de terbeschikkingstelling van de kamers en voor alle andere gebruikte diensten. Dit geldt ook voor diensten die door het hotel aan derden worden verleend.

3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Het hotel kan de contractueel overeengekomen prijs in rekening brengen onder de voorwaarden en om de redenen die in § 651f, par. 1 lid 2 nr. 2 BGB worden verhoogd, maar maximaal met 8%; het hotel informeert de klant tijdig voor het gebruik van de reisdienst over een eventuele verhoging, de redenen en de wijze van berekening van de prijswijziging. Het hotel is verplicht de prijs te verlagen indien en voor zover de in § 651f par. 1 Zin 2 Nr. 2 BGB genoemde prijzen, heffingen of wisselkoers na het sluiten van de overeenkomst en voor het gebruik van de reisdienst veranderd zijn.

4. Het hotel kan zijn goedkeuring voor een door de klant gewenste latere vermindering van het aantal geboekte kamers, de diensten van het hotel of de lengte van het verblijf van de klant, afhankelijk maken van een verhoging van de prijs voor de kamers en/of andere diensten van het hotel.

5. Facturen van het hotel zonder vervaldatum zijn zonder aftrek betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur; voor facturen ontvangen voor het einde van de reisdienst geldt dit echter alleen indien artikel V.6 is nageleefd. Het hotel heeft op elk moment het recht de opgebouwde vorderingen vervallen te verklaren en onmiddellijke betaling te eisen. Bij wanbetaling heeft het hotel het recht om de actuele wettelijke verwijlinteresten van 9 procent boven de basisrente in rekening te brengen of, bij rechtshandelingen waarbij een consument is betrokken, tegen 5 procent boven de basisrente. Bovendien kan het hotel in geval van verzuim een vergoeding van 5,- € per aanmaningsbrief eisen. Het hotel behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te bewijzen en te eisen.

6. Het hotel heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst een passende vooruitbetaling of zekerheid te eisen, voor zover de klant overeenkomstig § 651t BGB aantoonbaar onder bescherming tegen insolventie staat. Het bedrag van de vooruitbetaling en de betalingstermijn kunnen in het contract schriftelijk worden overeengekomen.

7. In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de klant met de betaling achterstallig is of de termijn van het contract wordt verlengd, heeft het hotel het recht om ook na het sluiten van het contract een verhoging van de overeengekomen vooruitbetaling of zekerheid te eisen tot de volledige overeengekomen vergoeding.

8. De klant kan alleen een ontegenzeglijke of rechtsgeldige vordering met een vordering van het hotel verrekenen of verminderen. Hetzelfde geldt voor de uitoefening van het retentierecht.

IV. Herroeping door de klant, annulering, no show

1. Indien er tussen het hotel en de klant een termijn voor een kosteloze annulering van het contract is overeengekomen, kan de klant tot het einde van die termijn het contract annuleren, zonder dat daarbij betalings- of schadeclaims door het hotel geïnitieerd worden. Het herroepingsrecht van de klant vervalt, als hij niet voor het einde van de overeengekomen termijn zijn recht om het contract te herroepen tegenover het hotel heeft uitgeoefend.

2. Indien de klant op het moment van de boeking heeft gekozen voor een tarief zonder herroepingsrecht (d.w.z. zonder de mogelijkheid van wijziging of annulering) en ermee heeft ingestemd dat de volledige prijs van het verblijf (bijv. van de creditcard) zal worden gevorderd, is geen herroeping mogelijk en wordt dit bedrag niet terugbetaald, tenzij de voorwaarden voor een wettelijk geregeld, verplicht herroepingsrecht bestaan.

3. Wanneer aan de voorwaarden voor een herroepingsrecht volgens § 651h BGB is voldaan, gelden de volgende bepalingen:

4. Als de klant zich terugtrekt uit het contract, verliest het hotel de aanspraak op de reissom. Het hotel kan een passende verlaging eisen van het bedrag van de volgende forfaitaire compensatievergoedingen of het hotel kan de compensatie concreet in rekening brengen:
Forfaitaire schadevergoedingen:
a. Herroepingsverklaring van 14 tot 8 dagen voor her begin van de reis: 50% van de totale prijs van de reis
b. Herroepingsverklaring van 7 tot 1 dagen voor her begin van de reis: 75% van de totale prijs van de reis
c. Herroepingsverklaring vanaf het begin van de reis/no show: 90% van de totale prijs van de reis

De onder 4. a.-c. vermelde forfaitaire schadevergoedingen worden als volgt berekend:
a. Periode tussen herroepingsverklaring en het begin van de reis
b. Te verwachte kostenbesparing voor het hotel
c. Verwachte acquisitie door ander gebruik van de Reisdiensten

Het staat de klant vrij te bewijzen dat de hierboven vermelde schade zich niet of niet voor het aangegeven bedrag heeft voorgedaan. Indien het hotel de vergoeding specifiek berekent, zal het bedrag van de vergoeding niet hoger zijn dan de contractueel overeengekomen prijs voor de door het hotel te verlenen dienst, verminderd met de waarde van de door het hotel bespaarde kosten en hetgeen het hotel door ander gebruik van de hoteldiensten verkrijgt.

5. De bovenstaande vergoedingsregels zijn van overeenkomstige toepassing indien de gast geen gebruik maakt van de geboekte kamer of de geboekte diensten, zonder ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen (No Show).

6. Voor de onder 4.a. tot en met c. van deze Algemene Voorwaarden genoemde toepassing van de forfaitaire schadevergoeding geldt de ontvangst door het hotel van de herroepingsverklaring van de klant.

V. Annulering door het hotel

1. Indien de klant binnen een bepaalde termijn schriftelijk heeft ingestemd met een gratis herroepingsrecht, heeft het hotel het recht om zich tijdens deze periode kosteloos uit de overeenkomst terug te trekken, indien verzoeken van andere klanten voor de contractueel geboekte kamers worden ontvangen en de klant op verzoek van het hotel geen afstand doet van zijn herroepingsrecht.

2. Indien een overeengekomen vooruitbetaling of een op grond van artikel 3 lid 6 of 7 gevraagde vooruitbetaling ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet wordt voldaan, heeft het hotel eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Verder heeft het hotel recht om wegens een gerechtvaardigde reden, het contract te annuleren, in het bijzonder indien
i. overmacht of andere omstandigheden buiten het hotel om de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken;
ii. kamers  geboekt werden met misleidende of valse verklaringen van belangrijke feiten (bijv. over de persoon van de klant of voor het doel);
iii. het hotel gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de kamers of andere diensten de goede werking, de veiligheid of het imago van het hotel in gevaar kan brengen, zonder dat dit aan de controle of organisatie van het hotel kan worden toegeschreven;
iv. er sprake is van een inbreuk op artikel 1, lid 2,
v. in alle gevallen bij wet geregeld.

4.  In geval van gerechtvaardigde annulering door het hotel, heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

VI. Beschikbaarheid, overdracht en teruggave van de kamer

1. De klant verwerft geen enkele aanspraak op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers.

2. Gereserveerde kamers zijn beschikbaar voor de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. Geboekte landhuizen/appartementen zijn op zijn vroegst beschikbaar voor de klant vanaf 17.00 uur van de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

3. Op de afgesproken dag van vertrek moeten de kamers om uiterlijk 12.00 uur verlaten zijn en beschikbaar zijn gesteld aan het hotel. De landhuizen/appartementen dienen uiterlijk om 10.00 uur op de overeengekomen dag van vertrek aan het hotel ter beschikking te worden gesteld. Daarna kan het hotel in geval van vertraagde ontruiming van de kamer/landhuis of appartement voor het gebruik ervan boven het contract, 50% van het huidige geldige dagtarief in rekening brengen tot 18.00 uur, daarna 100% vanaf 18.00 uur. Contractuele claims van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of veel minder aanspraak kan maken op de gebruiksvergoeding. Bovendien behoudt het hotel zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te eisen.

VII. Aansprakelijkheid van het hotel; facturering

1. Het hotel is als een voorzichtige koopman aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit het contract Het hotel beperkt zijn aansprakelijkheid tot drie keer de reissom  voor dergelijke schade , waarbij geen lichamelijk letsel en opzettelijkheid wordt aangetoond. Indien op de dienst internationale overeenkomsten of daarop gebaseerde wettelijke bepalingen van toepassing zijn, volgens welke een vordering tot schadevergoeding tegen de dienstverlener ontstaat, slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen kan worden ingesteld of onder bepaalde voorwaarden is uitgesloten, kan het hotel zich daarop ook tegen de klant beroepen.

2. Voor zover niet bepaald in punt VII.1, geldt het volgende: het hotel is in principe alleen aansprakelijk voor alle wettelijke en contractuele claims in het geval van opzettelijk of grovelijk nalatig gedrag. Uitzonderlijk is het hotel aansprakelijk voor lichte nalatigheid in het geval van schade die het resultaat is van de schending van essentiële contractuele verplichtingen of als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid. In het geval van schade die het resultaat is van de schending van essentiële contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Het hotel is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn op dezelfde manier van toepassing op een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Indien er storingen of gebreken bij de uitvoering van het hotel optreden, zal het hotel door kennis ervan of door een tijdige klacht van de klant zich inspannen om corrigerende maatregelen te nemen. De klant is verplicht om alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de overlast op te heffen en eventuele schade tot een minimum te beperken, alsmede om het hotel onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle overlast en/of schade.

3. Het hotel is ten opzichte van de klant aansprakelijk voor voorwerpen die overeenkomstig de wettelijke bepalingen van §§ 701 e.v. BGB worden meegebracht tot maximaal € 3.500,-.

4. Voor geld, effecten en kostbaarheden vervangt het bedrag van € 800 het bedrag van € 3.500. Bewaring in de kluis van het hotel of een kluisje op de kamer wordt oin principe aanbevolen. Het bovenstaande paragraaf 1, lid 2 tot 5, , is van toepassing op de verdere aansprakelijkheid van het hotel.

5. Als de klant een parkeerplaats in de garage van het hotel of op de parkeerplaats van het hotel, zelfs tegen een vergoeding, ter beschikking wordt gesteld, komt daardoor geen bewaarnemingsovereenkomst tot stand. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geparkeerde  voertuigen op het hotelterrein en de inhoud daarvan, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van het hotel. Dit geldt ook voor de ondergeschikten van het hotel. Het bepaalde in  paragraaf 1, lid 2 tot 5, is eveneens van toepassing.

6. Wekdiensttelefoontjes worden door het hotel met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Ook berichten, post en pakketten voor klanten worden met de grootste zorg behandeld. Het hotel neemt de bezorging en opslag (telkens in het hotel) en - indien gewenst - tegen betaling de naverzending daarvan over. Het bepaalde in  paragraaf 1, lid 2 tot 5, is eveneens van toepassing.

7. Sport- en zwembadvoorzieningen in het hotel worden door de klant op eigen risico gebruikt.

VIII. Eindbepalingen

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, aanvaarding van de aanvraag of deze Algemene Voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te gebeuren. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn niet geldig.

2. Plaats van uitvoering en betaling is de maatschappelijke zetel van het hotel.

3. De exclusie bevoegde rechtbank is de Handelsrechtbank van Keulen. Voor zover een contractant voldoet aan de eisen van  § 38 paragraaf 2 van het ZPO (Duitse wetboek van burgerlijke rechtsvordering) en geen woonplaats in het land heeft, geldt plaats van de maatschappelijke zetel van het hotel..

4. Enkel het Duitse recht is van toepassing.

5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Verder zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.


Status: Juli 2018

Download (PDF):

Algemene Voorwaarden Pakketreizen
Sporthotel & Resort Grafenwald - Daun / Vulkaneifel

 

General Terms and Conditions

for Events at Sporthotel & Resort Grafenwald - Daun / Vulkaneifel

I. Scope

1. These Terms and Conditions apply to all contracts concluded between the hotelier and the customer for the provision of conference, banquet and event rooms at the Sporthotel & Resort Grafenwald for the organisation of events such as banquets, seminars, conferences etc. as well as for all other related services and deliveries (hereinafter uniformly referred to as "services").

2. Subletting or subletting of the rooms and areas provided shall require the hotelier's prior consent in text form, whereby § 540 (1) sentence 2 BGB (German Civil Code) shall be waived. Furthermore, the execution of job interviews, political or party-related events as well as sales or similar events require the prior written consent of the hotelier.

3. The Terms and Conditions of the customer will only be applicable if this has previously been expressly agreed in text form.

4. Customers in the sense of these Terms and Conditions are both consumers and entrepreneurs in the sense of §§ 13, 14 BGB. The hotelier is Ferienpark Daun GmbH & Co.KG Vulkaneifel (hereinafter also referred to as the "hotel").

II. Conclusion of contract, statute of limitations

1. The contract comes into effect upon acceptance of the customer's booking request by the hotel. If the hotel makes a binding offer to the customer, the contract is concluded by acceptance of this offer by the customer. In both cases, the hotel is free to confirm the contractual agreement in text form.

2. If the customer is not the guest himself, the customer is nevertheless jointly and severally liable for all claims of the hotel against the guest, even if the guest has used or commissioned services without knowledge of the customer or has violated contractually agreed regulations. If a commercial agent or organiser is engaged by the customer, the above shall apply accordingly to claims of the hotel against the agent or organiser.

3. All claims of the customer or the third party against the hotel shall become statute-barred after one year, unless the statutory period of limitation is shorter.

4. Claims for damages against the hotel are subject to a limitation period of 5 years at the latest, irrespective of knowledge. This reduction in the time of the statute of limitations shall not apply to claims based on an intentional or grossly negligent breach of duty on the part of the hotel as well as to bodily injury and damage to health attributable to the hotel or to loss of life attributable to the hotel.

III. Services, prices, payments, offsetting

1. The hotel is obliged to provide the services ordered by the customer and promised by the hotel.

2. The customer is obliged to pay the agreed price of the hotel or the hotel's usual price for the provision of rooms and for all other services used. This also applies to services provided by the hotel to third parties.

3. The agreed prices include any applicable value added tax. If the period between conclusion of the contract and the event exceeds 4 months and if the price generally charged by the hotel for such services changes, the contractually agreed price will be adjusted, but by a maximum of 5%.

4. Hotel invoices without a due date are payable within 10 days of receipt of the invoice, without deduction. The hotel is entitled to call in accrued claims at any time and to demand immediate payment. In case of default on payment, the hotel is entitled to levy the current legally applicable rate of interest of 8%, or in case of legal transactions in which a consumer is involved, of 5% above the base rate of interest. In addition, the hotel can claim a fee of € 5 per reminder letter in case of default. The hotel reserves the right to prove and assert higher damages.

5. The hotel is entitled to demand an appropriate advance payment at any time. The amount of the advance payment and the payment dates can be agreed in writing in the contract.

6. The customer may only offset a counterclaim which is undisputed or legally recognised against a claim on the part of the hotel. The same applies to the assertion of a right of retention.

IV. Customer withdrawal, cancellation

1. If an appointment for free withdrawal from the contract in text form has been agreed between the hotel and the customer, the customer may withdraw from the contract free of charge up to this date without triggering claims for payment or damages on the part of the hotel. The customer's right of withdrawal expires if the customer does not exert his right of withdrawal with regard to the hotel by the agreed date. Furthermore, the customer may only withdraw from the contract concluded with the hotel in the cases provided for by law.

2. If the customer wishes the hotel to cancel the contract and there is no case of paragraph 1, the customer thereby agrees at the same time to pay the hotel - if it complies with the cancellation request - a lump-sum compensation. Cancellation is only valid with the agreement of the hotel in text form. The amount of the lump-sum compensation shall be at least the agreed room rent under the contract and the services already arranged by the hotel with third parties, possibly plus the amounts stated in paragraphs 3 to 6, even if the customer does not make use of contractual services.

3. If the customer only withdraws between the 8th and the 4th week before the event date, the hotel is entitled to charge 35% of the lost food turnover in addition to the agreed room rental; 70% of the lost food turnover in the event of any later cancellation.

4. Food turnover is calculated according to the formula: Menu price of the event x number of participants. If no price has been agreed for the menu, the cheapest 3-course menu of the valid event offer will be used as a basis.

5. If a conference offer has been agreed per participant, the hotel is entitled, in the event of cancellation, to 60% between the 8th and 4th week before the conference date, in case of a later cancellation, 85% of the conference offer, to invoice x of the agreed number of participants.

6. The deduction of saved expenses is taken into account by the above paragraphs 3 to 5. The customer is free to prove that the above-mentioned damage did not occur or did not occur in the asserted amount.

V. Cancellation by the hotel

1. If the customer has agreed to a free right of withdrawal in text form within a certain period of time, the hotel is entitled to withdraw from the contract free of charge during this period if requests from other customers for the contractually booked rooms are received and the customer does not waive his right of withdrawal upon the hotel's request.

2. If an agreed advance payment or an advance payment requested in accordance with clause 3 paragraph 6 or 7 is not made even after a reasonable period of grace set by the hotel has elapsed, the hotel shall also be entitled to withdraw from the contract.

3. Moreover, the hotel is entitled to cancel the contract extraordinarily for a properly justified reason, particularly
i. if force majeure or other circumstances not of the hotel's causing make fulfilment of the contract impossible;
ii. rooms can be booked with misleading or false statements of material facts (e.g. in the person of the customer or for the purpose);
iii. or the hotel has reason to believe that the event will endanger the smooth running of business operations, security or the public image of the hotel, without this being attributable to the hotel’s sphere of control or organisation;
iv. there is an infringement of paragraph 1 (2) or paragraph 10 (2),
v. in all cases regulated by law.

4. If the hotel justifiably cancels the contract, no claim for compensation may be made by the customer.

VI. Changes in the number of participants and the duration of the event

1. Any change in the number of participants by more than 5% must be notified to the hotel at least 5 working days before the start of the event; this must be approved by the hotel in text form. The increased number of participants is decisive for the settlement.

2. A reduction of the number of participants by the customer by a maximum of 5% will be accepted by the hotel at the time of invoicing. In the event of deviations exceeding this, the originally agreed number of participants less 5% will be used as a basis. The customer has the right to reduce the agreed price by the expenses saved by him in detail due to the lower number of participants.

3. In the case of an upward change, the actual number of participants will be invoiced.

4. If the number of participants deviates by more than 10% (higher or lower), the hotel is unilaterally entitled to redefine the agreed prices and to exchange the confirmed rooms, unless this is unreasonable for the customer in individual cases.

5. If the agreed starting or finishing times of the event are postponed and the hotel agrees to these deviations, the hotel may reasonably invoice its additional willingness to perform, unless the hotel is at fault in this respect.

VII. Bringing food and beverages

The customer may not bring food and beverages to events. Exceptions require a prior agreement in written form with the hotel. In such cases, an appropriate contribution to cover the overheads shall then be calculated. The customer is obligated to ensure that all participants of the event or -visitors, employees and other third parties in its field must comply with this prohibition.

VIII. Technical equipment and connections

1. Insofar as the hotel procures technical or other facilities / equipment for the customer from third parties at the customer's request, it shall act in the name of, on behalf of and for the account of the customer. The customer is liable for the careful handling and the proper return. He indemnifies the hotel comprehensively against all claims of third parties arising from the provision of these facilities/equipment.

2. The use of the customer's own electrical systems using the hotel's power grid requires the customer's prior written consent. Any malfunctions or damage to the hotel's technical equipment caused by the use of these devices shall be borne by the customer, insofar as the hotel is not responsible for these. The hotel may record and charge the electricity costs incurred as a lump sum.

3. With the prior written consent of the hotels, the customer is entitled to use his own telephone, fax and data transmission facilities. The hotel may charge an appropriate connection fee for this.

4. If suitable facilities/equipment of the hotel remain unused due to the connection of the customer's own systems, an appropriate cancellation fee may be charged in this respect.

5. Malfunctions in technical or other facilities provided by the hotel will be eliminated immediately if possible. Payments cannot be withheld or reduced if the hotel is not responsible for these disturbances.

IX. Loss or damage of items brought along

1. Exhibition or other (including personal) objects carried by the customer are located in the event rooms or in the hotel at the customer's own risk. The hotel accepts no liability for loss, destruction or damage, except in cases of gross negligence or intent on the part of the hotel. Material brought along, especially decorative material, must fully comply with fire protection requirements. The hotel is entitled to demand official proof in advance. If such proof is not provided in time, the hotel is entitled to remove material already brought in at the customer's expense. Due to possible damage, the installation and attachment of objects must be agreed in advance with the hotel in each case in detail.

2. Any exhibition or other objects brought along must be removed immediately after the end of the event. If the customer fails to do so, the hotel may remove and store the goods at the customer's expense. If the objects remain in the event room in a manner contrary to the contract, the hotel may charge an appropriate compensation for use for the duration of the stay. The customer is free to prove that the above-mentioned damage did not occur or did not occur in the asserted amount. In addition, the hotel reserves the right to prove and assert higher damages.

X. Liability

1. The customer is liable for all damage to the building or the hotel caused by the event participants or - visitors, his employees, other third parties within his circle, or himself. If the customer is an entrepreneur, he is liable irrespective of proof of fault by the hotel; a consumer is only liable in the event of fault.

2. The hotel may at any time require the customer to provide adequate securities (e.g. insurance, deposits, guarantees, etc.).

3. The hotel is liable with the diligence of a prudent business for its obligations under the contract. The hotel is basically liable for all legal and contractual claims only for damages caused by its wilful or grossly negligent conduct. Exceptionally, the hotel is liable for slight negligence in the event of damage based on the violation of essential contractual obligations or damage resulting in injury to life, body or health. In the case of damages based on the violation of essential contractual obligations, liability is limited to the foreseeable damage typical for the contract. The hotel shall not be liable for consequential or indirect damages. Exclusions and limitations of liability apply in the same way to a legal representative or vicarious agent. Should disruptions or defects in the performance of the hotel occur, the hotel will endeavour to provide a remedy once it becomes aware of these or if the customer immediately complains to the hotel. The customer is obliged to contribute what is reasonable to remedy the disturbance and to minimise damage, as well as to inform the hotel immediately of all disturbances and/or damage.

XI. Final provisions

1. Amendments or supplements to the contract, the acceptance of the application or these General Terms and Conditions for Hotel Accommodation must be made in written form. Unilateral changes or additions by the customer are invalid.

2. The place of fulfilment and payment is the registered location of the hotel.

3. The exclusive place of jurisdiction for commercial transactions is Cologne. If a Contracting Party fulfils the requirement of § 38 paragraph 2 ZPO (German Code of Civil Procedure) and has no general place of jurisdiction in Germany, the place of jurisdiction is that of the registered location of the hotel.

4. German law shall apply exclusively.

5. Should any of these provisions of the General Terms and Conditions for Events be invalid or void for events, so the validity of the remaining provisions shall not be affected. The relevant statutory provisions shall apply in other respects.


Updated: July 2018

Download (PDF):

General Terms and Conditions for Events
at Sporthotel & Resort Grafenwald - Daun / Vulkaneifel

Logo Sporthotel & Resort Grafenwald

Sporthotel & Resort Grafenwald
Im Grafenwald
54550 Daun 

Telefon: +49 (0)6592 713-0
Fax: +49 (0)6592 713-444

info@sporthotel-grafenwald.de
www.sporthotel-grafenwald.de

Individuele contactpersonen kunnen worden gevonden in het gebied GASTHEREN EN - VROUWEN